Mẫu số 05/PLIII – Đơn đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Published On: Tháng Mười Hai 6, 2021Categories: Uncategorized

Mẫu số 05/PLIII – Đơn đề nghị cấp/cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được áp dụng kể từ ngày 01/02/2021, đính kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động có hiệu lực.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động như sau:

  1. Đơn đề nghị cấp/gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động (Theo Mẫu số 05/PLIII);
  2. Bản lý lịch tự khai (Theo Mẫu số 07/PLIII);
  3. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Lưu ý: nếu người đại diện theo pháp luật là người có quốc tịch nước ngoài thì thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia người đại diện mang quốc tịch. Sau đó dịch thuật sang tiếng Việt và công chứng, hợp pháp hoá lãnh sự theo đúng quy định của pháp luật.

Thời hạn cấp Phiếu này không quá 6 tháng kể từ ngày cấp.

  1. Văn bản chứng minh “Đã có kinh nghiệm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 36 tháng trở lên trong thời hạn 5 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép” của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bao gồm các giấy tờ sau:
  • Bản sao được chứng thực từ bản chính của hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện;
  • Bản sao chứng thực bản chính quyết định bổ nhiệm/ văn bản công nhận kết quả bầu của người đại diện; hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động).

Đối với các tài liệu, văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và hợp pháp hoá lãnh sự.

  1. Văn bản chứng minh tiền ký quỹ (Theo Mẫu số 01/PLIII)

Mẫu số 05/PLIII – Đơn đề nghị cấp/cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 

Tên doanh nghiệp(1)                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            —————                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                       —————

……., ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(2)giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Kính gửi: …(3)……………

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ……………………………………………….(1)………………

2. Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………..(4)………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………; Fax: ……………….; E-mail: ………………………………

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Họ tên: ………………………………………….. Giới tính: …………… Sinh ngày: ………………………

Chức danh(5): ……………………………………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……………………………………………….. Nơi cấp: ……………………………………………

5. Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động …(6)…. ngày cấp ….(7)….

Đề nghị …(3)… giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với …(1)

………..(8)…………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

Hồ sơ kèm theo gồm: ……………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP (9)
(Chữ ký, dấu)

 

Ghi chú:

(1) Tên doanh nghiệp đề nghị cấp hoặc cấp lại hoặc gia hạn giấy phép.

(2) Ghi: cấp hoặc gia hạn hoặc cấp lại theo đề nghị của doanh nghiệp.

(3) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

(4) Mã số doanh nghiệp (ghi theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

(5) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Lưu ý: ghi theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

(6) Mã số giấy phép cho thuê lại lao động đã được cấp (nếu có). Lưu ý: đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy phép theo mẫu quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 hoặc Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ thì ghi cụ thể cả phần số và chữ của giấy phép (ví dụ: 11/LĐTBXH-GP hoặc 01/2019/SAG).

(7) Ngày cấp của giấy phép đã được cấp trước đó (nếu có).

(8) Ghi rõ lý do quy được định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này nếu thuộc trường hợp cấp lại giấy phép.

(9) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

 

 

Chia sẻ bài viết này!

Bài viết mới nhất

Giấy phép cho thuê lại lao động năm 2021

Tháng Mười Hai 6, 2021|

Kể từ ngày 01/02/2021, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động cần đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với doanh nghiệp và người đại diện theo pháp [...]

Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Tháng Mười Một 16, 2021|

Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, đăng ký nhãn hiệu giúp doanh [...]