Instagram bị từ chối bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam và nguyên nhân.

Ngày 21/06/2018, Instagram bị từ chối bảo hộ nhãn hiệu [...]