Có phải xuất hóa đơn đầu ra đối với hàng hoá tặng cho nhân viên? Quy định mới nhất năm 2021

Hàng hoá tặng cho nhân viên có phải xuất hoá [...]